[x] ปิดหน้าต่างนี้
  นายศุภชัย  วันนิตย์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองมหาสารคามนางพรพิมล  เอื้อพิริยะกุล
ตำแหน่ง ครู คศ.2


   
                                                                                                                                                       
                                       นางจอมศรี  จันทะปิตตา                         นางอุราภรณ์  พานพิมพ์                            นางปิยนาถ  เวียงคำ                          นางจิราพิชญ์  ศรีอุบล
                                    ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ                          ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ                      ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ                 ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ

 
                                                                                                                  
                                    นางสาวฑิติฎา  โพธิ์สวัสดิ์                            นางศิวพร  คำมุลคร                                   นางอรุณ  สุเมลัย                         นางสาวจุฬาลักษณ์  นนทวงศ์
                                    ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                            ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                        ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                    ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

                                                                                                                     
                                         นายทองใบ  สาระผล                             นางสาวญาดา  ทองเจริญ                            นายชีวิน  พลตรี                                  นางอุทัย  กล่อมปัญญา
                                      ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                           ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                        ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                       ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล
 
                                                                                                                       
                                   นางสาววิลาวรรณ  แก้วหานาม                    นางสาวสยุมพร  ไตรเสนีย์                          นายวรรณชัย  คำเบ้าเมือง                     นางสาวภัทรพร  ไชยมาคำ
                                        ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                         ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                          ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                      ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         นายบัญชา  คำสอนทา 
                                                                                                                                       ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล 

                        
                                                                                                                             


เข้าชม : 2812
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมหาสารคาม
ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
โทรศัพท์ 043-722420  E-mail : muang@sarakham.nfe.go.th