[x] ปิดหน้าต่างนี้
  นายศุภชัย  วันนิตย์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองมหาสารคามนางพรพิมล  เอื้อพิริยะกุล
ตำแหน่ง ครู คศ.2


   
                                                                                                                                                       
                                       นางจอมศรี  จันทะปิตตา                         นางอุราภรณ์  พานพิมพ์                            นางปิยนาถ  เวียงคำ                          นางจิราพิชญ์  ศรีอุบล
                                    ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ                          ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ                      ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ                 ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ

 
                                                                                                                  
                                    นางสาวฑิติฎา  โพธิ์สวัสดิ์                            นางศิวพร  คำมุลคร                                   นางอรุณ  สุเมลัย                         นางสาวจุฬาลักษณ์  นนทวงศ์
                                    ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                            ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                        ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                    ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

                                                                                                                    
                                         นายทองใบ  สาระผล                             นางสาวญาดา  ทองเจริญ                            นายชีวิน  พลตรี                                  นางอุทัย  กล่อมปัญญา
                                      ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                           ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                        ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                       ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล
 
                                                                                                                          
                                   นางสาววิลาวรรณ  แก้วหานาม                    นางสาวสยุมพร  ไตรเสนีย์                     นายวรรณชัย  คำเบ้าเมือง                       นายบัญชา  คำสอนทา
                                        ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                         ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                       ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                        ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

                                                                                                                               
                                                                                                     นางภัทราวดี  พิณะเวศน์                            นางพัชรา คำสอนทา                 
                                                                                                    ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                       ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

                        
                                                                                                          
                                   นางสาวกฤษณา  มาอ้น                      นางสาวโศภิษฐ์เศรษฐ์  นนตะนะ                    นางนงค์นุช  อุตรินทร์                          นางภารดี  เขจรไลย์
                                             ครู ศรช.                                                    ครู ศรช.                                                    ครู ศรช.                                            ครู ศรช.                                                                                                                                    
                                       นางสุวรรณี  มุกดา                                      นางสาวธนพร  พันหอม                            นายวิเชียร  คำเบ้าเมือง                  นางวัชรีภรณ์  รังวัดสา
                                              ครู ศรช.                                                          ครู ศรช.                                               ครู ศรช.                                          ครู ศรช. 
                                   

                                                                                                                                         
                                        นางสาวธัญญธร  คำทาสี                         นางสาวรุ่งอรุณ     ขานจ่า                         นางสาววลัยพร  ภคะวา                  นายเมธี  แก้ววรรณจักร
                                                 ครู ศรช.                                                       ครู ศรช.                                                     ครู ศรช.                                        ครู ศรช. 


                                                                                                                           
                                                         นางสาวจีรนันท์  สังคพัฒน์                                    นางสาวไพรินทร์  นาสินทอง                     นางสาวเดือนเพ็ญ ลุนลา
                                                                     ครู ศรช                                                                  ครู ศรช                                                      ครู ศรช                                      
                                                                              นาวกฤษณพงศ์   โมหา                                                                      นางนภาพร  อารีเอื้อ                      
                                                                                    ครู ผู้สอนคนพิการ                                                                          ครู ผู้สอนคนพิการ
                                                                                                                                                     
                                                      นางสาววารินทร์รัตน์   สนั่นเอื้อ                                        นางสาวศิเรมอร  ชุูคันหอม                                   นายธีระวัฒน์    ถมหนวด
                                                            ครู ผู้สอนคนพิการ                                                           ครู ผู้สอนคนพิการ                                                  ครู ผู้สอนคนพิการ
 


เข้าชม : 3083
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมหาสารคาม
ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
โทรศัพท์ 043-722420  E-mail : muang@sarakham.nfe.go.th