[x] ปิดหน้าต่างนี้
  


นางพรพิมล  เอื้อพิริยะกุล
ตำแหน่ง ครู คศ.2


   
                                                                                                                                                       
                                       นางจอมศรี  จันทะปิตตา                         นางอุราภรณ์  พานพิมพ์                            นางปิยนาถ  เวียงคำ                          นางจิราพิชญ์  ศรีอุบล
                                    ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ                          ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ                      ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ                 ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ

 
                                                                                                                  
                                    นางสาวฑิติฎา  โพธิ์สวัสดิ์                            นางศิวพร  คำมุลคร                                   นางอรุณ  สุเมลัย                         นางสาวจุฬาลักษณ์  นนทวงศ์
                                    ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                            ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                        ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                    ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

                                                                                                                     
                                         นายทองใบ  สาระผล                             นางสาวญาดา  ทองเจริญ                            นายชีวิน  พลตรี                                  นางอุทัย  กล่อมปัญญา
                                      ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                           ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                        ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                       ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล
 
                                                                                                                       
                                   นางสาววิลาวรรณ  แก้วหานาม                    นางสาวสยุมพร  ไตรเสนีย์                          นายวรรณชัย  คำเบ้าเมือง                     นางสาวภัทรพร  ไชยมาคำ
                                        ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                         ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                          ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                      ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         นายบัญชา  คำสอนทา 
                                                                                                                                       ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล 

                        
                                                                                                                             
                                          นางสาวกฤษณา  มาอ้น                     นางสาวโสภิษฐ์เศรษฐ์  นันตะน                   นางนงค์นุช  อุตรินทร์                                    นางสุวรรณี   มุกดา
                                              ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                    ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                 ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                ตำแหน่ง  ครู ศรช.  


                                                                                                                         
                                         นางสาวธนพร  พันหอม                                นางภารดี  เขจรไลย์                         นายวิเชียร  คำเบ้าเมือง                                นางสาวรุ่งอรุณ  ขานจ่า
                                             ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                       ตำแหน่ง  ครู ศรช.                            ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                      ตำแหน่ง  ครู ศรช


                                                                                                            
                                      นางวัชรีภรณ์  รังวัดสา                              นางสาววลัยพร  ภคะวา                         นางสาวธัญญธร  คำทาสี                              นายเมธี  แก้ววรรณจักร์ 
                                         ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                      ตำแหน่ง  ครู ศรช.                             ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                    ตำแหน่ง  ครู ศรช.

               
                                                                                                                                                                       
                                                                                                   นางสาวจีรนันท์ สังคพัฒน์                       นางสาวไพลิน  นาสินทอง   
                                                                           .                             ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                     ตำแหน่ง  ครู  ศรช.


                                                                                                                                                   
                                                                 นางสาวศิเรมอร  ชูคันหอม                            นางนภาพร  อารีเอื้อ                                   นายกฤษณพงศ์  โมหา
                                                                ตำแหน่ง  ครูผู้สอนคนพิการ                        ตำแหน่ง  ครูผู้สอนคนพิการ                        ตำแหน่ง  ครูผู้สอนคนพิการ


                                                                                                                         
                                                                                                   นางสาววารินรัตน์ สนั่นเอื้อ                     นายธีรวัฒน์  ถมหนวด
                                                                                                  ตำแหน่ง  ครูผู้สอนคนพิการ                 ตำแหน่ง  ครูผู้สอนคนพิการ

 


เข้าชม : 2710
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมหาสารคาม
ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
โทรศัพท์ 043-722420  E-mail : muang@sarakham.nfe.go.th