[x] ปิดหน้าต่างนี้
  


นายอวิรุทธิ์  ภักดีสุวรรณ
ผู้อำนวยการ 
กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม
นางพรพิมล  เอื้อพิริยะกุล
ตำแหน่ง ครู คศ.2


   
                                                                                                                                                       
                                       นางจอมศรี  จันทะปิตตา                         นางอุราภรณ์  พานพิมพ์                          นางปิยนาถ  เวียงคำ                               นางจิราพิชญ์  ศรีอุบล
                                    ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ                          ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ                      ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ                        ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ

 
                                                                                                                  
                                    นางสาวฑิติฎา  โพธิ์สวัสดิ์                            นางศิวพร  คำมุลคร                                 นางอรุณ  สุเมลัย                               นางสาวจุฬาลักษณ์  นนทวงศ์
                                    ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                            ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                        ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                      ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

                                                                                                                     
                                         นายทองใบ  สาระผล                              นางสาวญาดา  ทองเจริญ                             นายชีวิน  พลตรี                                  นางอุทัย  กล่อมปัญญา
                                      ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                           ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                        ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                       ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล

                                                                                                                     
                                   นางสาววิลาวรรณ  แก้วหานาม                    นางสาวสยุมพร  ไตรเสนีย์                        นายวรรณชัย  คำเบ้าเมือง                       นายชูชาติ  ยัพราษฎร์
                                        ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                           ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                        ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล                      ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบ

                                                                                                                                        
                                                                                                                                          นายบัญชา  คำสอนทา 
                                                                                                                                         ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล 

                        
                                                                                                                           
                                          นางสาวกฤษณา  มาอ้น                     นางสาวโสภิษฐ์เศรษฐ์  นันตะน                          นางนงค์นุช  อุตรินทร์                                 นางสุวรรณี   มุกดา
                                              ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                    ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                 ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                    ตำแหน่ง  ครู ศรช.  


                                                                                                                           
                                         นางสาวธนพร  พันหอม                                นางภารดี  เขจรไลย์                                 นายวิญญู  นิทรัพย์                               นายวิเชียร  คำเบ้าเมือง  
                                             ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                       ตำแหน่ง  ครู ศรช.                               ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                   ตำแหน่ง  ครู ศรช.


                                                                                                                         
                                นางสาวลักษณา  พรมดอนกลอย                      นางสาวรุ่งอรุณ  ขานจ่า                      นางสาวสาวิกา  นามวงษ์                        นางสาวสุจิตรา  นนลือชา
                                           ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                     ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                  ตำแหน่ง  ครู ศรช.    

               
                                                                                                                              
                                                                       นางวัชรีภรณ์  รังวัดสา                            นางสาววลัยพร  ภคะวา                            นายเมธี  แก้ววรรณจักร์
                                                                           ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                   ตำแหน่ง  ครู ศรช.                                   ตำแหน่ง  ครู ศรช.    


                                                                                                                                                   
                                                                 นางสาวศิเรมอร  ชูคันหอม                        นางนภาพร  อารีเอื้อ                              นายกฤษณพงศ์  โมหา
                                                                ตำแหน่ง  ครูผู้สอนคนพิการ                 ตำแหน่ง  ครูผู้สอนคนพิการ                  ตำแหน่ง  ครูผู้สอนคนพิการ


                                                                                                                             
                                                                                                       นายวรรธนพงศ์  ทับธานี                     นางสาววารินรัตน์ สนั่นเอื้อ
                                                                                                    ตำแหน่ง  ครูผู้สอนคนพิการ                 ตำแหน่ง  ครูผู้สอนคนพิการ

 


เข้าชม : 2419
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมหาสารคาม
ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
โทรศัพท์ 043-722420  E-mail : muang@sarakham.nfe.go.th