[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

บุคลากร กศน.อำเภอวาปีปทุม

  .

นางบุญญรัตน์ พงษ์สมชาติ
ผู้อำนวยการ กศน.
อำเภอวาปีปทุม

นางสาวธนาภรณ์ แสงใส
 ครู คศ.๑

                                        

                                              
                                                                                   
                                                                                                                 
                                                                                                                                              
         นางเกษร   เมิกข่วง                                                                    นางบุญเลิง  ศรีโง๊ะ                                        นางเพียรพร  ศรีสารคาม                                                       นส.สุชวดี  ชัยศรี
           ครูอาสาสมัครฯ                                                                          ครูอาสาสมัครฯ                                                   ครูอาสาสมัครฯ                                                                ครูอาสาสมัครฯ


                                                                                                                                              

   นางพิกุลทอง  ทาอามาตย์                                                        นายสมหมาย  มะไหย์                                              นายอนุวัฒน์  สีเผือก                                                       นายจรูญ    ตะวัน  
 ครู กศน.ตำบลโคกสีทองหลาง                                                      ครู กศน.ตำบลแคน                                                ครู กศน.ตำบลเสือโก้ก                                                 ครู กศน.ตำบลหัวเรือ
                                                                                                                                                  
    นางทิพพารัตต์  ศิริเลิศ                                                              นายสมพงษ์   เจริญผิว                                              นายไกรวุฒิ    คงแสนคำ                                              นางทิพย์วรรณ  เหลืองชัยศรี
   ครู กศน.ตำบลหนองแสง                                                            ครู กศน.ตำบลาข่า                                                        ครู กศน.ตำบลงัวบา                                                    ครู กศน.ตำบลโพธิ์ชัย
                                                                                                                                                   
   นางกุหลาบ  นาเจิมพลอย                                                              นายไกรษร    เกตราช                                                 นายระมุล    สุธรรม                                                      นส.บุญโฮม   เอกศิริ
    ครู กศน.ตำบลหนองทุ่ม                                                              ครู กศน.ตำบลบ้านหวาย                                        ครู กศน.ตำบลหนองแสน                                            ครู กศน.ตำบลประชาพัฒนา
                                                                                                           
         นายสุเวทย์    รังมาตย์                                                         นางจิราลักษณ์  ภิรมย์บุญ                                              นางระเบียบ   หาญสุวรรณ
         ครู กศน.ตำบลขามป้อม                                                         ครู กศน.ตำบลดงใหญ่                                                   ครู กศน.ตำบลหนองไฮ
                                                                                                                                                                                                   
   นส.เหมวรรณ  ปะกิระนำ                                                                  นายภูษิต   จันทรัง                                                    นางอำพร   แสงโทโพธิ์                                                          
นายประดิษฐ์ นนทะศรี
    ครู ศรช.บ้านโพธิ์สองห้อง                                                               ครู ศรช.บ้านวังปทุม                                                   ครู ศรช.บ้านหนองหว้า                                 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                       
นางเทียมจันทร์ ชินราษฏร์                                            นายศักดิ์สิทธิ์  คงแสนคำ                                                        น.ส.ปิยะพร ปะนัดสุดจ่า
   ครู ศรช.เทศบาลตำบลหนองแสง                                                 ครู ศรช.บ้านหนองนกเขียน                                              ครู ศรช.บ้านกุดนาดี
                                                                                                          
    นส.มยุรา  มัชปะโต                                                                 
นส.กิ่งกาญจน์  ศิริสังข์ไชย                                          นางสาวกาญจนา ปองไป
      ครู ศรช.บ้านม่วง                                                                    ครู ศรช.บ้านโนนรัง


                                                                                                                                                        
น.ส.นภัสนันท์ มาตย์คำมี                                                     นายรัฐพล พันธุโพธิ์                                                                   น.ส.พรพรรณ สร้อยพาน                                                          น.ส.อนงค์ ราชสีหา
   ครูผู้สอนคนพิการ                                                               
ครูผู้สอนคนพิการ                                                           ครูผู้สอนคนพิการ                                                        ครูผู้สอนคนพิการน.ส.นริศรา คลังพระศรี
     บรรณารักษ์

            บรรณารักษ์ 
 
 เข้าชม : 2170
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวาปีปทุม
อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
โทรศัพท์ 043-799335  E-mail : vapeephathum@sarakham.nfe.go.th
---->กศน.อำเภอวาปีปทุม...Family<----