[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

บุคลากร กศน.อำเภอวาปีปทุม

  .

นายศุภชัย วันนิตย์
 ผู้อำนวยการ กศน.
อำเภอวาปีปทุม


นายเทพพร  มูลเหลา
ครู คศ.1

                                          

                                              
                                  นางพิสมัย   อานามวัฒน์                                                    นายชัชวาล   ชูสกุล
                                                บรรณารักษ์                                                                 พนักงานบริการ
                                                                                                                                              
 

   นางเกษร   เมิกข่วง                                                นางบุญเลิง  ศรีโง๊ะ                             นางเพียรพร  ศรีสารคาม                                 นส.เพลินใจ  ชัยศรี
      ครูอาสาสมัครฯ                                                       ครูอาสาสมัครฯ                                    ครูอาสาสมัครฯ                                                ครูอาสาสมัครฯ


                                                                                                                                              

   นางพิกุลทอง  ทาอามาตย์                               นายสมหมาย  มะไหย์                                นายอนุวัฒน์  สีเผือก                                       นายจรูญ    ตะวัน  
ครู กศน.ตำบลโคกสีทองหลาง                             ครู กศน.ตำบลแคน                               ครู กศน.ตำบลเสือโก้ก                                   ครู กศน.ตำบลหัวเรือ
                                                                                                                                                 
    นางทิพพารัตต์  ศิริเลิศ                                      นายสมพงษ์   เจริญผิว                             นายไกรวุฒิ    คงแสนคำ                              นางทิพย์วรรณ  เหลืองชัยศรี
   ครู กศน.ตำบลหนองแสง                                      ครู กศน.ตำบลาข่า                                    ครู กศน.ตำบลงัวบา                                        ครู กศน.ตำบลโพธิ์ชัย
                                                                                                                                                  
   นางกุหลาบ  นาเจิมพลอย                                  นายไกรษร    เกตราช                                    นายระมุล    สุธรรม                                      นส.บุญโฮม   เอกศิริ
    ครู กศน.ตำบลหนองทุ่ม                                   ครู กศน.ตำบลบ้านหวาย                           ครู กศน.ตำบลหนองแสน                            ครู กศน.ตำบลประชาพัฒนา
                                                                                                          
   นายสุเวทย์    รังมาตย์                                        นางจิราลักษณ์  ภิรมย์บุญ                             นางระเบียบ   หาญสุวรรณ
  ครู กศน.ตำบลขามป้อม                                        ครู กศน.ตำบลดงใหญ่                                    ครู กศน.ตำบลหนองไฮ
                                                                                                                                                  
   นส.เหมวรรณ  ปะกิระนำ                                          นายภูษิต   จันทรัง                                    นางอำพร   แสงโทโพธิ์                             นส.กิ่งกาญจน์  ศิริสังข์ไชย
  ครู ศรช.บ้านโพธิ์สองห้อง                                       ครู ศรช.บ้านวังปทุม                                    ครู ศรช.บ้านหนองหว้า                                 ครู ศรช.บ้านโนนรัง
                                                                                                                                                                                     
           นส.ภิชชากร  ชูรัตน์                                                    นายเจษสฤษดิ์  หลาบสีดา                                  นายศักดิ์สิทธิ์  คงแสนคำ     
   ครู ศรช.เทศบาลตำบลหนองแสง                                     ครู ศรช.บ้านหนองนกเขียน                                       ครู ศรช.บ้านกุดนาดี
    
  นส.มยุรา  มัชปะโต
    ครู ศรช.บ้านม่วง
 
 เข้าชม : 1492
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวาปีปทุม
อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
โทรศัพท์ 043-799335  E-mail : vapeephathum@sarakham.nfe.go.th