[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                  # สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Office of Learning Encouragement
 
 
ประวัติความเป็นมา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม(สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม)
ชื่อเดิม  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม  (ศนจ.มค.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  13  มิถุนายน 2525  โดยยุบรวมงานบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินทั้งหมดของห้องสมุดประชาชน งานโสตทัศนศึกษา งานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน และโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 25 เข้าด้วยกันระยะแรกที่เริ่มจัดตั้งยังไม่มีอาคารทำการ ได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนเมืองมหาสารคาม  (โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามในปัจจุบัน)  เป็นที่ตั้งสำนักงาน  ต่อมาได้ย้ายสำนักงานไปที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม เมื่อกรมการศึกษานอกโรงเรียน  กำหนดนโยบายไม่ให้จัดตั้งสำนักงานในห้องสมุดประชาชนจึงได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่อาคารชั่วคราวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต่อมาปีงบประมาณ  2526  ได้รับจัดสรรงบประมาณให้จัดสร้างสำนักงาน และได้ย้ายไปที่สำนักงานแห่งใหม่  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2528  ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม   ต่อมาวันที่  3  มีนาคม  2551  ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาม พ.ร.บ. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  2551  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม  เป็น  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม   อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดมหาสารคามประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน


เข้าชม : 16960
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
ถนนถีนานนท์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์ 0-43721-383  โทรสาร 0-4372-2014  

E-mail : mk_nfe@sarakham.nfe.go.th