ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง mk_nfe@sarakham.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
----------------------------------------------------
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
4839 25 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ ร่าง มาตรฐานการศรนรึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง | -
4838 25 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคชื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กที่ออกกลางคันฯ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง | -
4837 24 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  รายงานการประชุมฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4836 24 มิ.ย. 67 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 3-4 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4835 24 มิ.ย. 67 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอเมืองมหาสารคาม|1
4834 20 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมหลักสูตร AI งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4833 20 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ขยายระยะเวลาการประกวด MOE Content งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4832 20 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  การคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับรางวัลการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4831 20 มิ.ย. 67 ทั่วไป  เอกสารราชการสูญหาย งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย|1
4830 19 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ด่วนที่สุด การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลางภาคเรียนที 1 ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4829 19 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  แจ้งโครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4828 19 มิ.ย. 67 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด การคัดเลือกลูกเสือที่สมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4827 19 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค.-ชพส. เป็นกรณีพิเศษ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4826 19 มิ.ย. 67 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ไตรมาส 4 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4825 19 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4824 19 มิ.ย. 67 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอกันทรวิชัย|1
4823 18 มิ.ย. 67 ทั่วไป  รายการสำรวจผู้มีรายชื่อระสงค์ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2567 สกร.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
4822 18 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  แนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล และการจัดเก็บแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระบบ DPA งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4821 18 มิ.ย. 67 ทั่วไป  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 อ.ยางสีสุราช งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอยางสีสุราช|1
4820 18 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ อ.ชื่นชม งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอชื่นชม|1
4819 18 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรและการกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4818 18 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประชาสมพันธ์ช่องทางการอบรม พัฒนาทักษะดิจิทัลผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4817 18 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปี 2566 งานธุรการ/บุคลากร 3 แห่ง |3
4816 18 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  การประเมินการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลตามหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4815 18 มิ.ย. 67 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4814 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมิน นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอวาปีปทุม|1
4813 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมิน นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอยางสีสุราช|1
4812 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมิน นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอเมืองมหาสารคาม|1
4811 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมิน นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอบรบือ|1
4810 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมินครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย|1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System