ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง mk_nfe@sarakham.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
----------------------------------------------------
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
991 27 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศัย พ.ศ.2562 งานธุรการ/บุคลากร 2 แห่ง |1
990 27 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  การจัดอบรมประชาชนในโครงการศุนย์ดิจิทัลชุมขน งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |4
989 27 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  การสร้างความรู้ในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |4
988 27 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับกรศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |4
987 26 ก.พ. 63 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |11
986 26 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยกระดับสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |11
985 26 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |11
984 26 ก.พ. 63 ด่วนมาก  ด่วนมาก นำนักศึกษาเข้าร่วมโรครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 งานธุรการ/บุคลากร 4 แห่ง |4
983 26 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2563 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |11
982 26 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  ด่วนที่สุด การส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2563 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |11
981 25 ก.พ. 63 ทั่วไป  ด่วนที่สุด การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมและรายงานผลการดำเนินงานการจัดอบรมผู้สูงอายุประจำปี 2563 งานธุรการ/บุคลากร 2 แห่ง |2
980 25 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
979 25 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการจัดหลักสูตรดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
978 25 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procuremente-GP) งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
977 25 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  ขอเชิญประชุมพิจารณาการจ้างพิมพ์แบบทดสอบหลักสูตรการศึกษาอกระบบฯ ปลายภาคเรีย 2 ปี 2563 งานธุรการ/บุคลากร 3 แห่ง |3
976 25 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  ขอเชิญประชุมพิจารณาการจ้างพิมพ์แบบทดสอบหลักสูตรการศึกษาอกระบบฯ ปลายภาคเรีย 2 ปี 2563 งานธุรการ/บุคลากร ยกเลิก|ยกเลิก
975 25 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ดำเนินการหรือผุู้ให้บริการที่ได้รับจากสถานศึกษา งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
974 25 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  ขอเชิญประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2563 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
973 20 ก.พ. 63 ทั่วไป  ด่วนที่สุด ขอรับการสนับสนุนบุคลากรเป็นวิทยากรให้ความรู้ งานธุรการ/บุคลากร กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม|1
972 20 ก.พ. 63 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำชั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. งานธุรการ/บุคลากร 2 แห่ง |2
971 20 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
970 20 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  ขยายเวลาการจัดส่งแบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับจริง งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
969 19 ก.พ. 63 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย งานธุรการ/บุคลากร กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม|1
968 18 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
967 13 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  สำรวจข้อมูลภาคีเครือข่าย ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (DMIS) งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
966 13 ก.พ. 63 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 463 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
965 13 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  การดำเนินโครงการ ห้องสมุดเครื่องที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริฯ และห้องสมุดเคลื่อนที่ (โมบาย) ตามระบบ DMIS งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
964 13 ก.พ. 63 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด รายงานนักศึกษาที่คาดว่าจะจบแต่ไม่มีสิทธิ์สอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
963 12 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  รับหนังสือเรียน งานธุรการ/บุคลากร 2 แห่ง |2
962 12 ก.พ. 63 หนังสือเวียน  ขอเชิญตรวจรับพัสดุ งานธุรการ/บุคลากร 6 แห่ง |6
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System