ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง mk_nfe@sarakham.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของ จังหวัด 30 รายการล่าสุด ::
----------------------------------------------------
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
4102 21 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |10
4101 21 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดไว้เป็นการล่วงหน้า งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |10
4100 21 ก.ย. 66 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด พิธีมอบรางวัลเกียรติเสมา ป.ป.ส. ระดับทอง ปี 2565 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |10
4099 21 ก.ย. 66 ด่วนที่สุด  แบบสอบถามควมพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อฯ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |10
4098 21 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  แจ้งเลื่อนโครงการปกป้องสถาบันฯ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2566 งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอเชียงยืน|1
4097 19 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการวางแผนการเงินเพื่อสมาชิก กบข. งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4096 19 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  ขอเชิญประชุม งานธุรการ/บุคลากร 2 แห่ง |2
4095 19 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4094 18 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  สำรวจข้อมูลความจำเป็นต้องการจ้างเหมาบริการ ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4093 18 ก.ย. 66 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบภาคเรียนที่ 1ปี 66 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4092 18 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  โครงการฯ จังหวัดเคลื่อนที่ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4091 18 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  ขอเชิญร่วมโครงการแสดงผลงานทางวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ สกร.จังหวัด งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4090 18 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  ส่งแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดมหาสารคาม ปี 2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4089 18 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  สำรวจข้อมูลอาสาสมัคร กศน. พ.ศ.2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4088 18 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุด งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4087 15 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  การตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศรึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4086 13 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  การเสนอรายชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงานและโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณฯ ค่าของแผ่นดิน ปี 2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4085 12 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี งปม.2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4084 12 ก.ย. 66 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4083 12 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  จัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปี 2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4082 12 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  เชิญร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานธุรการ/บุคลากร 5 แห่ง |5
4081 12 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  การของบประมาณงบอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาฯ สำหรับคนิการ ปี 2567_000 งานธุรการ/บุคลากร 2 แห่ง |2
4080 12 ก.ย. 66 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4079 12 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  ด่วนที่สุด 3063 ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 และ 66 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4078 12 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  สรุปข้อสั่งการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม_หัวหน้าส่วนราชการ_และนายอำเภอครั้งที่_8-2566_ประจำเดือนสิงหาคม งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4077 12 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ปฏิบัติราชการแทน งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4076 12 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลาออกฯ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ปี 66 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4075 12 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4074 8 ก.ย. 66 ด่วนที่สุด  ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4073 7 ก.ย. 66 หนังสือเวียน  ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System