ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง mk_nfe@sarakham.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของ จังหวัด 30 รายการล่าสุด ::
----------------------------------------------------
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
4920 18 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  การย้ายข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สกร.ปี 2567 การย้ายกรณีปกติ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |11
4919 18 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |11
4918 18 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2568 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |11
4917 18 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของ ศธ. ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |11
4916 18 ก.ค. 67 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่ งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอกันทรวิชัย|1
4915 17 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  ขอความร่วมมือประเมินตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์ E-Service สำหรับชุมชนและสถานศึกษา งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4914 17 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  การสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4913 17 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่นงครู อ.ชื่นชม งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอชื่นชม|1
4912 17 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4911 17 ก.ค. 67 ทั่วไป  ขอเชิญให้ข้อมูลโครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอเมืองมหาสารคาม|1
4910 17 ก.ค. 67 ทั่วไป  ขอเชิญให้ข้อมูลโครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอวาปีปทุม|1
4909 17 ก.ค. 67 ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การประกันอุบัติเหตุ SCB งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4908 16 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  แจ้งเพิ่มเติมรายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4907 16 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  การติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ งานธุรการ/บุคลากร 3 แห่ง |3
4906 16 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  ส่งมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม งานธุรการ/บุคลากร 2 แห่ง |2
4905 16 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  ข้อตกลงการให้สินเชื่อและข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนของธนาคารออมสิน งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4904 16 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ตกหล่นและเด็กที่ออกจากระบบกลางคัน ปี 2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4903 16 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้สู่ความยั่งยืนระดับจังหวัด ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4902 16 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปี 2565-2566 2 ปี ย้อนหลัง งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4901 16 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  ขอเชิญเข้าฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาของ สกร.ฯ งานธุรการ/บุคลากร 2 แห่ง |2
4900 16 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  สำรวจความพร้อมการสอบทางการศนึกษาระดับฃชาติ ฯ N-NET ครั้งที่ 1 ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4899 12 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางกฎหมายของคณะกรรมการ สกสค.ร่วมกับธนาคารออมสิน งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4898 12 ก.ค. 67 ทั่วไป  การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัด งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอบรบือ|1
4897 12 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4896 12 ก.ค. 67 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด การสำรวจประชาชน อายุ 15-60 ปี ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ (เพิ่มเติม) งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4895 12 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างพิมพ์แบบทดสอลและกระดาษคำตอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 4 แห่ง |4
4894 12 ก.ค. 67 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด จัดสรรงลประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 งบเงินอุดหนุน งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4893 11 ก.ค. 67 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่ งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอยางสีสุราช|1
4892 11 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอเมืองมหาสารคาม|1
4891 11 ก.ค. 67 หนังสือเวียน  การเสนอประกันอุบัติเหตุเพื่อสิทธิพิเศษฯ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System