[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                  # สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Office of Learning Encouragement
 
 
เป้าประสงค์
          1. ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  ครอบคลุมทุก พื้นที่แต่ละตำบล อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
          2. ผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานและมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อนำไปสู่ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
             อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
         3. หน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดมหาสารคาม มีส่วนร่วมดำเนินการจัด การศึกษาตลอดชีวิต อย่างกว้างขวาง
         4. ชุมชนในแต่ละพื้นที่มีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้าง  สังคมแห่งภูมิปัญญา และสังคมแห่งการเรียนตลอดชีวิต
         5.  มีแหล่งเรียนรู้อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทาง  การศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพื่อสนองความต้องการของประชาชน
         6. สถานศึกษาได้นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ในการบริหารจัดการและบริการการเรียนรู้แก่ประชาชน
         7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  สามารถจัดให้บริการ  เพื่อสนองกับสภาพ และความต้องการของผู้เรียน  ผู้รับบริการอย่างมี  ประสิทธิภาพ 
 


เข้าชม : 2940
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
ถนนถีนานนท์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์ 0-43721-383  โทรสาร 0-4372-2014  

E-mail : mk_nfe@sarakham.nfe.go.th