[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                  # สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Office of Learning Encouragement
 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562
 - งบทดลองเดือน ตุลาคม 2559  - งบทดลองเดือน ตุลาคม 2560 - งบทดลองเดือนตุลาคม 2561
- งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2559  - งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560 - งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561
 - งบทดลองเดือน ธันวาคม 2559  - งบทดลองเดือนธันวาคม 2560 - งบทดลองเดือนธันวาคม 2561
- งบทดลองเดือน มกราคม 2560  - งบทดลองเดือนมกราคม 2561 - งบทดลองเดือนมกราคม 2562
- งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2560  - งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561 - งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- งบทดลองเดือน มีนาคม 2560  - งบทดลองเดือนมีนาคม 2561  - งบทดลองเดือนมีนาคม 2562
- งบทดลองเดือน เมษายน 2560  - งบทดลองเดือนเมษายน 2561  - งบทดลองเดือนเมษายน 2562
- งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2560  - งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561  - งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562
- งบทดลองเดือน มิถุนายน 2560  - งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561  - งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562
- งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2560  - งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561  - งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562
- งบทดลองเดือน สิงหาคม 2560  - งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561  - งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562
- งบทดลองเดือน กันยายน 2560  - งบทดลองเดือนกันยายน 2561  - งบทดลองเดือนกันยายน 2562
     
 
 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565
- งบทดลองเดือนตุลาคม 2562 - งบทดลองเดือนตุลาคม 2563 - งบทดลองเดือนตุลาคม 2564
- งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562 - งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563 - งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2564
- งบทดลองเดือนธันวาคม 2562 - งบทดลองเดือนธันวาคม 2563 - งบทดลองเดือนธันวาคม 2564
- งบทดลองเดือนมกราคม 2563 - งบทดลองเดือนมกราคม 2564  - งบทดลองเดือนมกราคม 2565
- งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- งบทดลองเดือนมีนาคม 2563 - งบทดลองเดือนมีนาคม 2564 - งบทดลองเดือนมีนาคม 2565
- งบทดลองเดือนเมษายน 2563 - งบทดลองเดือนเมษายน 2564 งบทดลองเดือนเมษายน 2565 
- งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563 - งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564 - งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2565  
- งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563 - งบทดลองเดือนมิถุนายน 2564  - งบทดลองเดือนมิถุนายน 2565
- งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563 - งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2564 - งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2565
- งบทดลองเดือนสิงหาคม 2563 - งบทดลองเดือนสิงหาคม 2564 - งบทดลองเดือนสิงหาคม 2565
- งบทดลองเดือนกันยายน 2563 - งบทดลองเดือนกันยายน 2564  - งบทดลองเดือนกันยายน 2565
     

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568
- งบทดลองเดือนตุลาคม 2565 - งบทดลองเดือนตุลาคม 2566 - งบทดลองเดือนตุลาคม 2567
- งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2565 - งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2566  
- งบทดลองเดือนธันวาคม 2565 งบทดลองเดือนธันวาคม 2566  
- งบทดลองเดือนมกราคม 2566 - งบทดลองเดือนมกราคม 2567  
- งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2567  
- งบทดลองเดือนมีนาคม 2566 - งบทดลองเดือนมีนาคม 2567  
- งบทดลองเดือนเมษายน 2566 - งบทดลองเดือนเมษายน 2567  
- งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2566    
- งบทดลองเดือนมิถุนายน 2566    
- งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2566    
- งบทดลองเดือนสิงหาคม 2566    
- งบทดลองเดือนกันยายน 2566    เข้าชม : 1205
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
ถนนถีนานนท์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์ 0-43721-383  โทรสาร 0-4372-2014  

E-mail : mk_nfe@sarakham.nfe.go.th