[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                  # สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Office of Learning Encouragement
 
 
 
          
  

 หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง

 ผู้ไม่รู้หนังสือ

 คู่มือการสอนเพศศึกษา

 หน่วยการเรียนรู้ แบบบูรณาการ "วิถีตักศิลา มหาสารคาม"

 คู่มือการเรียนรู้แบบบูรณาการ "วิถีตักศิลา มหาสารคาม"

  รายงานการวิจัย การพัฒนาห้องสมุดประชาชนมีชีวิต

 แนวการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ "เศรษฐกิจพอเพียง" ระดับประถมศึกษา

 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ 

 การใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย

 เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

 ผลงานทางวิชาการ ระดับจังหวัด

 คู่มือแนวทางการดำเนินงาน การเงิน บัญชี ประจำปีงบประมาณ 2564 

 คู่มือการใช้โปรแกรม ZOOM Conferencing สำหรับการประชุมหรือการเรียนการสอน
 
 การทำงานเป็นทีม 

 คู่มือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

 คู่มือการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

 คู่มือการนิเทศ

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม_จริยธรรม

 รูปแบบการคัดกรองผู้เรียน_กศน

 คู่มือพัฒนาการทักษะด้านการอ่านแต่ละช่วง
 
 การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ กศน.อำเภอเสิงสาง

 การบริหารวิชาการ กศน.อำเภอนาเชือก

 บทสรุปผู้บริหาร การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 

 การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    อำเภอเสิงสาง สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
 

 การพัฒนากระบวนการบริหารโดยใช้สถานศึกษา ชุมชน ภาคีเครือข่ายเป็นฐาน เพื่อพัฒนาฐาน
    การเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 

 รายงานการประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรทอผ้า
     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีพเพื่อการมีงานทำ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอวาปีปทุม 

 แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กศน.อำเภอวาปีปทุม 

 การพัฒนาโปรกรมการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล สำหรับครู กศน.อำเภอยางสีสุราช 

 การพัฒนาแนวทางการดำนเนิงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในภูมิภาค ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 เข้าชม : 10022
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
ถนนถีนานนท์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์ 0-43721-383  โทรสาร 0-4372-2014  

E-mail : mk_nfe@sarakham.nfe.go.th